Všeobecné obchodní podmínky

upravující obchodní vztahy mezi výrobcem a dodavatelem Třikošů

MamiArt s.r.o.
naměstí Svobody 1
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 28611390
DIČ: 28611390

dále jen dodavatel

a

odběratelem

A. Vymezení platnosti

 1. Těmito Podmínkami se řídí prodej nebo zprostředkování výrobků, poskytování nebo zprostředkování služeb a dodávání věcí odběrateli vč. licence na grafický návrh.
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky a Smlouvy uzavřené písemně nebo ústně. Podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně dodavatele a jsou zveřejněny na internetových stránkách www.trikose.cz. Na výzvu odběratele je dodavatel povinen obchodní podmínky předložit.
 3. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.
 4. Podmínky jsou platné od 1. ledna 2021.

B. Vymezení pojmů

 1. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle Nového občanského zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.
 3. Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.
 4. Dodavatelem je MamiArt s.r.o., náměstí Svobody 1, 738 01  Frýdek-Místek, IČ 28611390.
 5. Odběratel je název pro druhou smluvní stranu, tzn. kupujícího.
 6. Předání podkladů je předání věcí, služeb, dokumentů nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro výkon Díla.
 7. Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
 8. Předání Díla je změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou Dílem.
 9. Dílčí schválení návrhů (též korektura) a Konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.
 10. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání Díla.
 11. Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele nebo složení v hotovosti.
 12. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

C. Smlouva a její plnění

 1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo nebo jeho dílčí části pro Objednatele a provést jej řádně a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
 2. Smlouva se uzavírá písemně, ústně nebo na základě objednávky Odběratele. Ve smlouvě se sjednává zejména obsah a rozsah Díla a způsob předání Díla a další dále uvedené náležitosti.
 3. Cena Díla se stanoví ve Smlouvě, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak). Cena Díla vždy zahrnuje pouze ve Smlouvě výslovně uvedené zboží, služby nebo licence k autorským dílům podle sjednaného rozsahu. Cena za Odběratelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.
 4. Termín dokončení a předání Díla se stanoví ve Smlouvě. Ve Smlouvě nebo dodatečně se stanoví také termín pro Dílčí nebo Konečné schválení Díla pro výrobu Odběratelem. Pokud termín Dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu není dodržen, posouvá se termín dokončení Díla o stejný počet dnů jako nastalé zdržení plus pět dní navíc.
 5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být učiněny pouze na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. Pokud byla smlouva uzavřena písemně, musí být veškeré změny a doplňky učiněny rovněž písemně.
 6. Dílo se považuje za dokončené dnem Předání díla nebo jeho části v případě dohody. Odběratel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.
 7. Odběratel musí vůči Dodavateli vykazovat součinnost potřebnou k vykonání Díla. Jedná se pak především o zaslání textových, grafických či obrazových podkladů, nebo také korektur. Zdržení termínu předání Díla z důvodu nesoučinnosti Odběratele není důvodem k nevyplacení dohodnuté Ceny za dílo nebo snížení ceny Díla.
 8. Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně poté, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu díla lze považovat pouze nesoulad se specifikací Díla uvedenou ve Smlouvě, nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání díla. Reklamaci je Objednatel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle Nové občanského zákoníku v aktuálním znění.

D. Předání a dokončení Díla, jeho užívání a autorská práva

 1. Při předání Díla Odběratelem bude vyhotoven Předávací protokol obsahující výčet jednotlivých předaných částí díla, který podepíšou obě smluvní strany.
 2. Odběratel se podpisem Předávacího protokolu zavazuje při používání Díla dodržovat podmínky užívání uvedené v uživatelském manuálu, který je součástí Díla. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené při používání Díla vzniklé v rozporu s pokyny uvedeným v uživatelském manuálu.
 3. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky k předmětům protokolu v souladu s autorským zákonem a podmínkami průmyslového vlastnictví díla. Porušení těchto podmínek se považuje za závažný delikt proti Smlouvě, a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny Díla.
 4. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají, pokud to není předem písemně sjednáno. K užití takovýchto dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním zdrojových dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost autorského díla nedotčeno.
 5. Odběratel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.

E. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel s placením záloh v prodlení větším než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen Odběratelem o více než jeden měsíc.
 2. Je-li k vytvoření díla nutná součinnost Odběratele, je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo neodpovídá sjednanému.
 4. Odstoupením od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.

F. Odpovědnost

 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za používání Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.
 2. Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
 3. Dodavatel podpisem protokolu o Předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

G. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve smlouvě.
 2. Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky, a to v mezích stanovených zákonem a smluvním ujednáním.
 3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % fakturované částky denně ode dne splatnosti.
 4. O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.

H. Uznání závazku

 1. Protokolárním převzetím Díla uznává odběratel svůj peněžní závazek vůči dodavateli ve smyslu Nového občanskéhu zákoníku v aktuálním znění.

I. Závěrečná stanovení

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a Smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo Smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.
 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
 3. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.